REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PROFESIONAL ÎN DOMENIILE MATERIALELOR AVANSATE ŞI PROTECTIEI MEDIULUI

 Art. 1. Prezentul Regulament – elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Carta UTCN și în acord cu Protocolul  de colaborarea încheiat între Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului și Inspectoratul Școlar Județean Cluj – reglementează organizarea și desfășurarea concursului profesional in domeniul materialelor avansate si al protecției mediului.

Art. 2. Concursul profesional – considerat o competiție școlara de excelență – este deschis elevilor din clasele XI – XII, filiera tehnologica (profilul: servicii, resurse natural şi protecția mediului si tehnic) si filiera teoretica (profilul: matematica-informatica şi științele naturii), cu aptitudini, înclinații și interese deosebite în domeniul materialelor avansate și al protecției mediului.

Art. 3. La concursul profesional elevii participă individual, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează (zi, seral, frecvență redusă) din învățământul de stat, particular și confesional.

Art. 4. Concursul are ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific si tehnico-aplicativ. Totodată, concursul promovează valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

Art. 5. Concursul se desfășoară în afara orelor de curs și aduce elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe.

Art. 6. În funcția de tematica abordată, concursul profesional poate fi organizat ȋn domeniile:

  1. resurse naturale si protecția mediului;
  2. materiale avansate;
  3. proiectare asistată de calculator.

Art.7. Concursul profesional se organizează anual, în lunile martie – aprilie. Locul si data desfășurării concursului profesional se stabilesc de către Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca în comun cu Inspectoratelor Școlare Județene la începutul fiecărui an școlar.

Art. 8. Pentru buna organizare şi desfășurare a concursului se vor constitui următoarele comisii:

– Comisia științifică va fi alcătuită din șapte cadre didactice universitare şi din învățământul preuniversitar, desemnate de către organizatorii concursului. Activitatea comisiei va fi sprijinită de un secretariat.

– Comisia de organizare va fi alcătuită din persoane cu diverse atribuții organizatorice, desemnate de către instituțiile organizatoare.

Art. 9. Organizatorii asigură transparența întregului proces de înscriere, selecție si evaluare.

Art. 10. Participanții acceptați în concurs au obligația de a respecta, întocmai, regulamentul de organizare și desfășurare impus de organizatori, în caz contrar, vor fi descalificați.

Art. 11. Responsabilitatea organizării și desfășurării concursului profesional, revine:

Universității Tehnice din Cluj-Napoca prin Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului.

Art. 12. Comisiile de organizare și evaluare, la diferitele etape ale concursului profesional, se organizează ȋn subcomisii pe domeniu, după cum urmează:

  • subcomisia pentru resurse naturale si protecția mediului;
  • subcomisia pentru materiale avansate;
  • subcomisia pentru proiectarea asistata de calculator.

Componenta comisiilor/subcomisiilor de organizare vor fi stabilite de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca împreuna cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Art. 13. Pentru coordonarea concursului profesional, se constituie la începutul fiecărui an școlar, de catre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Comisia Centrala de concurs, cu următoarea componență:

a) președinte: profesor universitar/conferențiar universitar;

b) vicepreședinte: inspector de specialitate/ expert care care coordonează competițiile școlare din ISJ Cluj;

c) 2 secretari științifici: cadru didactice universitare pe domeniul material si pe domeniul protecția mediului;

d) membri: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate/experți/profesori din cadrul ISJ /unități de învățământ preuniversitare.

Art. 14. Notarea lucrărilor se realizează, de regulă, prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de grupul de lucru. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Art. 15. Concursul se desfășoară on-line, iar durata probelor de concurs este de 2 ore.

Art. 16. (1) Concursul este individual şi constă într-o probă teoretică de 3 ore

(2) Premiile se vor acorda după regulamentul Olimpiadei Internaționale de FIZICĂ.

Art. 17. Comisia Centrală de concurs are următoarele atribuții:

  1. a) elaborează și publică pe site-ul UTCN, la începutul fiecărui an școlar, după aprobarea de către președintele acesteia, graficul de desfășurare a concursului;
  2. b) elaborează bugetul concursului;
  3. c) monitorizează organizarea și desfășurarea concursului;
  4. d) analizează, la sfârșitul fiecărui an școlar, rezultatele concursului și informează conducerea FIMM-UTCN, printr-un raport coordonat de secretarii științifici și elaborat de membrii comisiei.

Art. 18. (1) Contestațiile se depun în scris la Secretariatul concursului în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

(2) Prima etapă constă în medierea dintre profesorii corectori și elevul care a depus contestația.

Dacă elevul își menține contestația, problema va fi recorectată de responsabilul de secție. Punctajul acordat de acesta rămâne definitiv.

Art. 19. Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

Art. 20. Pe lângă premiile acordate de UTCN pot fi acordate și premii speciale, de către societăți științifice, asociații profesionale, alte universități, autorități locale sau sponsori. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia Centrală a concursului și vor fi comunicate participanților la deschiderea fiecărei competiții.

Art. 21. Pe lângă premiile obținute în urma participării la concursul profesional, elevii care au obținut premii (I, II, III) pot beneficia de dreptul d a se înscrie la fără examen la una din specializările de licență gestionate de Facultatea IMM.

Art. 22. Prezentul regulament poate fi modificat, anual, la propunerile justificate ale UTCN, Facultatea IMM, în funcție de modificările apărute în dinamica fiecărei competiții.

 

Decan Facultatea IMM

Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinaș